Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.
2. Skutki chrztu św.:
a) odpuszczenie grzechu pierworodnego
b) odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych
c) odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej
d) wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego
e) charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.
3. Nadanie imienia:
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.
4. Warunki udzielania chrztu świętego:
a) Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
b) W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
c) Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu świętego) w wieku szkolnym.
5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:
a) Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
b) Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
c) Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
d) Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach…, ale również troska o stronę materialną, jak choćby troska o utrzymanie i piękno świątyni).
e) Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.
6. Rodzice chrzestni:
a) Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
b) Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat i być katolikiem, który przyjął sakramenty bierzmowania i Eucharystii.
c) Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
d) Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
e) Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.
7. Formalności związane z chrztem:
a) Sakrament chrztu jest udzielany w kościele Św. Anny  lub kaplicy N. M. Panny Królowej Polski.
b) Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej  dwa tygodnie przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
c) W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
d) Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
e) Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
f) Prosimy o punktualne przybycie na chrzest.
Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

Sakrament bierzmowania

1. Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.
3. Formalności związane z sakramentem bierzmowania:
a) Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielany wiosną przyszłego roku.
b) Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się podczas katechez w Sobotniej Szkole. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14 rok życia.
c) Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
d) Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

Sakrament małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1)
Formalności konieczne do zawarcia sakramentu małżeństwa:
1. Około 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych (Information for marriage).
2. Potrzebne dokumenty:
a) dokument tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)
b) świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)
c) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (w naszej parafii kurs przedmałżeński będzie miał miejsce na przełomie października i listopada  oraz lutego i marca . Szczegółowe informacje na ten temat w bieżących ogłoszeniach parafialnych)
d) jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie
e) jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka
f) jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub z Register Office)
g) w czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie (np. lekarza).
3. Małżeństwo mieszane:
Jest to małżeństwo pomiędzy katolikiem a ochrzczonym niekatolikiem. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. Zezwolenie to zakłada, że obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa, a także zobowiązania strony katolickiej dotyczące chrztu i wychowania dzieci w Kościele katolickim, i ich nie wykluczają (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1635). Na terenie Anglii i Walii władzę do udzielania zgody Kościoła na małżeństwo mieszane (w którym przynajmniej jedna strona jest narodowości polskiej) posiada Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do niego zatem kieruje się prośbę o taką zgodę.
Dodatkowe dokumenty:
a) zaświadczenie o chrzcie świętym osoby, która nie jest katolikiem (na zaświadczeniu konieczne są informacje o dokładnej dacie i miejscu chrztu)
b) zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza).
4. Małżeństwo z osobą nieochrzczoną:
Różnica wyznań nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa. Trzeba jednak mieć świadomość i dostrzegać trudności dotyczące wiary, poglądów na małżeństwo i życie rodzinne, czy wychowanie dzieci. Trzeba zachować w tym przypadku daleko idącą ostrożność i roztropność. Do zawarcia małżeństwa pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną lub taką, której chrzest nie jest uznawany przez Kościół katolicki, konieczne jest uzyskanie specjalnej dyspensy, której (podobnie jak w przypadku małżeństw mieszanych) udziela Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Koniecznym dodatkowym dokumentem jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza). Jeśli jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej (tzn. nie jest ani obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej) i nie posiada prawa stałego pobytu – konieczne jest również dostarczenie zgody na zawarcie małżeństwa z Home Office.
5. Małżeństwo w Anglii i Walii:
Zarówno w Anglii jak i w Polsce nie istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa (ślubu kościelnego) z pominięciem ślubu cywilnego. Wynika to z Konkordatów zawartych pomiędzy tymi państwami a Stolicą Apostolską. W związku z tym, gdy małżeństwo ma być zawarte w Anglii należy zwrócić się do Register Office o wydanie Certificate for marriage. Są to dokumenty (najczęściej zielone lub niebieskie kartki – po jednej dla każdego z narzeczonych), na których podana jest dokładna data i miejsce planowanego ślubu. Te dokumenty należy przed ślubem dostarczyć do kancelarii parafialnej.
6. Małżeństwo w Polsce:
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w Polsce należy pamiętać, że mieszkając powyżej 6 miesięcy na terenie jakiejś parafii w Anglii trzeba się zgłosić do duszpasterza, by formalnie się do niej zapisać. Wówczas wszelka dokumentacja potrzebna do zawarcia sakramentu małżeństwa zostanie przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania (a więc w Anglii) i przesłana na adres parafii w Polsce, gdzie ma się odbyć ślub. Konieczne jest podanie dokładnego adresu parafii w Polsce (wraz z nazwą diecezji). Jeżeli ma to być ślub konkordatowy (tzn. kościelny i cywilny zarazem) należy przed ślubem pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do parafii, w której ma się odbyć ceremonia zaślubin.
Jesteś po rozwodzie? Myślisz  o wszczęciu procesu o orzeczenie nieważności swojego małżeństwa, tylko nie wiesz jak się do tego zabrać?
Skontaktuj się z Salford Diocesan Tribunal pod tel. 0161 817 2202 lub diana.sliwka@dioceseofsalford.org.uk.
Diana jest Polką i może udzielić Tobie bezpłatnej porady w tej sprawie.

Sakrament Chorych

Ksiądz odwiedza chorych w szpitalach, jak również w domach, po uprzednim zawiadomieniu. W nagłych wypadkach duszpasterz dostępny jest o każdej porze.

Sakrament Pojednania

Możliwość Sakramentu Pojednania (spowiedź) codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. W niedzielę również przed Mszą św. Można umówić się ze spowiednikiem na inny termin.

Sakrament Eucharystii

Eucharystia jest to Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina, ofiarujący siebie samego Bogu Ojcu oraz dający siebie jako pokarm duchowy wiernym złączonym w Jego ofierze.
Sakrament Eucharystii można rozważać jako:
a) sakrament stawania się – podczas Mszy świętej chleb i wino zostają przemienione mocą Ducha Świętego w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
b) obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Dzięki temu można adorować Chrystusa obecnego pod postacią chleba w tabernakulum, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu
c) przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej jako pokarmu dającego życie wieczne
– w Komunii świętej.
Konieczność uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Komunii świętej:
a) Sam Chrystus nauczał: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26,26-28); Zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…(J 6,53-54n).
b) Również Kościół przejmując pouczenia Chrystusa wzywa wiernych, podając Przykazania kościelne, do uczestniczenia we Mszy świętej i przyjmowania Komunii świętej: Pierwsze przykazanie („W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć”) domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska, w dniu upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie. Trzecie przykazanie („Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć”) określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i ośrodkiem liturgii chrześcijańskiej. Czwarte przykazanie („Ustanowione przez Kościół dni święte święcić”) uzupełnia obowiązek Mszy świętej niedzielnej przez udział w głównych uroczystościach liturgicznych, upamiętniających misteria naszego Pana, Najświętszej Maryi Panny i świętych (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2042-2043).
Dla godnego przyjęcia Komunii świętej konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno duszy, jak i ciała:
a) stan łaski uświęcającej – jeśli sumienie komuś wyrzuca grzech ciężki, nie może przystąpić do Komunii świętej, ale musi wcześniej uzyskać przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty i pojednania. Nie wystarczy wzbudzić sobie żalu za grzechy (chyba w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci) – trzeba przystąpić do spowiedzi!
b) odpowiednia intencja – każdy człowiek przyjmujący Komunię świętą obdarowywany jest przez Boga tzw. Owocami Eucharystii. Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach.
c) do przyjęcia Komunii świętej należy się przygotować duchowo: wzbudzić sobie akt wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy, można odmówić inne modlitwy. Komunię świętą należy przyjmować z jak największą pobożnością.
d) przed przyjęciem Komunii świętej należy zachować jednogodzinny post (postu nie łamie woda i lekarstwa).
e) odpowiednim przygotowaniem do uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii świętej jest również odświętny strój. Należy pamiętać, że przyjmuje się do swego serca Pana nieba i ziemi, naszego Zbawiciela.
f) po przyjęciu Komunii świętej należy odprawić odpowiednie dziękczynienie, a więc uwielbić Boga za Jego dar miłości.
g) w ciągu jednego dnia można dwa razy przyjąć Komunię świętą, pod warunkiem, że za drugim przyjmujemy Komunię świętą uczestnicząc w całej Mszy świętej.
Skutki Eucharystii jako Komunii świętej:
a) uwalnia od grzechów powszednich
b) chroni przed popełnianiem grzechów ciężkich
c) pomaga w opanowaniu instynktów zmysłowych
d) jest zadatkiem wiecznego szczęścia
e) jest źródłem radości duchowej
f) jest rękojmią zmartwychwstania
g) jednoczy wiernych w Kościele
h) ściślej jednoczy z Chrystusem
Przygotowanie do I Komunii świętej w naszej parafii:
a) Przygotowanie dzieci odbywa się w czasie katechez w Sobotniej Szkole.
b) Uroczystość przyjęcia I Komunii świętej dla dzieci naszej parafii jest planowana w miesiącach maju lub czerwcu.
Intencje Mszy świętej:
a) Każda Msza święta niesie z sobą tzw. Owoce Eucharystii. Jedne z nich przypadają w udziale całego Kościoła, inne celebransa. Są jednak owoce, które można ofiarować w pewnych intencjach. Mogą one dotyczyć ludzi żyjących (np. o zdrowie, o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin, imienin, chrztu, ślubu, o znalezienie pracy itd.), ludzi zmarłych (za zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, dobrodziejów, znajomych). Można również ofiarować owoc Mszy świętej w intencji Ojczyzny, w intencji Kościoła itd.
b) Istnieje piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętych za zmarłych z okazji pogrzebu. Jest to najlepszy sposób wyrażenia swojej wiary w Boga i miłości do zmarłego. W niektórych parafiach zamiast kwiatów zamawia się Mszę świętą. Bardzo często zamawiane są Msze święte w 7 i 30 dzień po śmierci.
c) Msze święte gregoriańskie – Praktyka Mszy świętych gregoriańskich wywodzi się od papieża Grzegorza Wielkiego. Jest to 30 Mszy świętych ofiarowanych codziennie w intencji zmarłego.