jestesmy-napelnieni-duch_5493HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2017/2018

                       „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”

Program będzie rozwijał tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

 Założenia – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Uwaga będzie skierowana na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania  środowiska wzrostu wiary. Na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa,  ściślejsze zjednoczenie się z nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

 Cele programu duszpasterskiego „Duch, który umacnia w miłość”

Ewangelizacyjny – akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie  Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne.  Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych  poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

Inicjacyjny – programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa  Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Formacyjny – ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie  duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

Społeczny – ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

 

Duch który umacnia miłość plakat